Privacy Policy

Allmenne kjøpsvilkår for bedrifter

NOR POS AS

Innledende bestemmelser
1. Anvendelsesområde
Norpos AS  Allmenne kjøpsvilkår for bedrifter gjelder for levering av produkter, tjenester og/eller Office 

365 supporttjenester til kunder fra og med overnevnte dato og erstatter de kjøpsbetingelser som tidligere er 

gitt av Norpos AS.

Særskilte bestemmelser for levering av produkt, tjenester og Office 365 supporttjenester finnes nedenfor. 

Videre inneholder disse allmenne vilkårene bestemmelser som gjelder for alle leveranser.

Disse Allmenne kjøpsvilkår gjelder om ikke annet er avtalt.

Dersom du handler som forbruker gjelder isteden Allmenne kjøpsvilkår for forbrukere.

Særskilte bestemmelser for levering av produkt
2. Produktinformasjon
Varene som presenteres på Norpos AS s hjemmesider utgjør Norpos AS s ordinære sortiment. Dersom det er avvik 

mellom vilkår, produktinformasjon eller pris angitt på Norpos AS s hjemmesider og det som angis i øvrige 

publikasjoner, har det som fremkommer på hjemmesidene forrang.

3. Priser og frakt
De til enhver tid gjeldende priser er tilgjengelige på Norpos AS s hjemmesider, og oppdateres fortløpende. 

Priser er angitt i NOK eksklusive merverdiavgift. Fraktkostnader kommer i tillegg. Norpos AS forbeholder seg 

retten til å endre priser uten forvarsel. Med mindre det foreligger en særskilt avtale gjelder prisene slik 

de er angitt på Norpos AS s hjemmesider.

Importprodukter som ikke er en del av Norpos AS s standardsortiment prises basert på valutakursen på 

faktureringstidspunktet. En midlertidig salgspris basert på gjeldende valutakurs oppgis ved bestilling. Ved 

fakturering justeres salgsprisen i henhold til dagjeldende valutakurs som bestemt av Norpos AS .

Fraktkostnader tilkommer samtlige leveranser. Den totale fraktkostnaden beregnes ved fakturering der 

forsendelsens vekt fremkommer sammen med informasjon om dens dimensjoner og form, om den må leveres på pall, 

om forsendelsen omfatter flere kolli, etc. Det tilkommer gebyr for uavhentede forsendelser.

Mer informasjon om fraktkostnad finnes her.

4. Betalingsvilkår og sikkerhet
Betaling kan skje ved bruk av kredittkort/debetkort, direktebetaling gjennom nettbank eller ved faktura. 

Fakturering skjer etter særskilt kredittsjekk. Betaling kan også skje gjennom finansiering via en av Norpos 

AS s samarbeidspartnere.

Fakturabeløpet skal være tilgjengelig på Norpos AS s bankkonto senest ti (10) dager fra faktureringsdato. 

Ved forsinket betaling har Norpos AS rett til å kreve forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven samt 

betalingspåminnelse med purregebyr etter inkassoforskriften.

Dersom kunden ønsker papirfaktura tilkommer et fakturagebyr for dette. Melding om feil i en faktura fra 

Norpos AS (reklamasjon) må være Norpos AS i hende innen fakturaens forfallsdato. Dersom reklamasjon ikke er 

skjedd i tide kan ikke feilen gjøres gjeldende overfor Norpos AS.

Produktene forblir Norpos AS s eiendom frem til Norpos AS har mottatt full betaling.

Dersom det finnes rimelig tvil vedrørende kundens betalingsevne, har Norpos AS rett til å fastsette kortere 

betalingstid, kreve forskuddsbetaling eller annen sikkerhet for fremtidige leveranser.

Mer informasjon om betalingsvilkår finnes her.

5. Bestilling og ordrebekreftelse
Ved å gjennomføre et kjøp hos Norpos AS aksepterer kunden disse Allmenne kjøpsvilkår. Gjennom aksept av 

vilkårene binder kunden seg til å følge disse i sin helhet.

Ved bestilling sendes en mottaksbekreftelse med emneteksten "takk for din ordre" på epost. Denne 

bekreftelsen har informasjon om innholdet av bestillingen. I forbindelse med avsendelse av leveransen fra 

Norpos AS s lager sendes en ordrebekreftelse per epost med emneteksten "din ordre er på vei". Bindende 

avtale mellom partene inngås først ved avsendelse av denne ordrebekreftelsen til kunden dog er kunden bundet 

av sin ordre etter ordrelegging.

6. Levering
Levering skjer i Norge av transportør eller av Norpos AS s engasjerte leverandør med følgende 

leveringsvilkår: Ex works Norpos AS s lager iht. Incoterms 2010. Risiko for forsendelsen går over på kunden 

når produktet er gjort tilgjengelig for transport fra Norpos AS sitt lager.

Norpos AS har ikke ansvar for forsinket levering uavhengig av om forsinkelsen beror på forhold som skyldes 

transportør, forsinkelse eller delleveranse som skyldes forhold som produsenten svarer for eller andre 

omstendigheter.

Mer informasjon om frakt finnes her.

7. Retur
På vilkårene under aksepterer Norpos AS retur av et produkt fra det ordinære sortimentet innen det er gått 

ti (10) dager fra faktureringsdato. Ved retur skal produktet være ubrukt og returneres i ubrutt 

originalforpakning, uten tilskitning, merker og skader.

Kunden skal betale frakt- og eventuell returavgift. Frakt- og returavgift belastes kundens eventuelle 

tilgodehavende hos Norpos AS, eller faktureres separat.

Ved ønske om retur skal kunden kontakte Norpos AS, fortrinnsvis gjennom Min Konto/Ordrehistorikk på Norpos 

AS s hjemmesider og der opprette et returoppdrag. Mottatt oppdragsnummer eller returseddel innebærer ikke at 

Norpos AS har akseptert returet. Kunden skal returnere produktet til Norpos AS sammen med kopi av 

ordreseddel og mottatt ordrenummer. Returen godkjent av Norpos AS skal være tilgjengelig for Norpos AS 

senest fjorten (14) dager etter at kunden har mottatt returnummer. Frakten skal være betalt og produktet 

godt innpakket i godkjent emballasje. Kunden er ansvarlig for tap eller skade på produktet under transport.

Retur som ikke godkjennes sendes tilbake til kunden på dennes bekostning. Godkjente returer krediteres 

kunden etter fradrag for eventuell returkostnad. Godkjenning av returer forutsetter oppfyllelse av de 

ovennevnte forpliktelser.

8. Transportskader
Ved mottak av leveransen skal kunden undersøke de leverte produktene. Transportskader må meldes til 

transportøren samt Norpos AS på leveransedagen, fortrinnsvis gjennom Min Konto/Ordrehistorikk. Skjulte 

transportskader som ikke oppdages eller burde vært oppdaget ved leveransen, må meldes så raskt det etter 

forholdene lar seg gjøre, og innen én uke fra mottakelse. Dersom kunden ikke reklamerer innenfor angitt 

tidsramme taper kunden rett til å gjøre krav gjeldende mot både transportøren og Norpos AS.

9. Reklamasjon
Ved mottak av leveransen, skal kunden undersøke det leverte produktet. Reklamasjonskrav ift 

produktene/leveransen må framlegges Norpos AS umiddelbart etter at feilen er oppdaget, og senest ti (10) 

dager fra fakturadato. Produktet må returneres på angitt måte.

Dersom kunden skal gjøre mangelskrav gjeldende må kunden kontakte Norpos AS, fortrinnsvis gjennom Min 

Konto/Ordrehistorikk på Norpos AS s hjemmesider og der opprette et oppdrag. Tilkjent oppdragsnummer eller 

returseddel innebærer ikke at Norpos AS har akseptert reklamasjonen. Oppdragsnummeret er gyldig i fjorten 

(14) dager, og produktet skal innen utløpet av denne perioden gjøres tilgjengelig for Norpos AS. Ved retur 

av produktet skal returfrakten til Norpos AS være betalt. Videre skal ordrenummer, faktura og informasjon om 

gyldig oppdragsnummer samt en detaljert redegjørelse av mangelen følge med produktet. Ved feilaktig 

reklamasjon har tilbakesendes Norpos AS rett til å sende produktet tilbakesendes produktet i retur til 

kunde, samt belaste fraktkostnader. Returvarer skal sendes godt innpakket i godkjent emballasje (for 

eksempel brun bølgepappkartong). Kunde er ansvarlig for tap eller mangler ved produktet under transport. 

Eventuelle transportskader som følge av mangelfull innpakning belastes kunden. Norpos AS forbeholder seg 

rett til å gjennomføre produktkontroll av returnerte produkter, og rett til å belaste kunden for kostnaden 

for slik test dersom produktet ikke er beheftet med mangel og reklamasjonen derfor ikke aksepteres.

Mer informasjon om reklamasjon finnes her.

10. Garanti
Garanti gis av produktenes respektive produsenter. Norpos AS gir ingen garanti som går ut over det som 

følger av produsentenes garantibetingelser.

11. Ansvar
Dersom det foreligger mangel som Norpos AS svarer for, forplikter Norpos AS seg til, etter eget valg, å 

avhjelpe mangelen gjennom reparasjon, omlevering eller tilbakebetaling av kjøpesummen. Norpos AS forbeholder 

seg retten til å henvise kunden direkte til de respektive produsenter eller deres serviceverksted for 

reparasjon av mangel. Videre rettigheter kan følge av de respektive produsentenes egne garantier rettet mot 

sluttkunden.

Norpos AS er ikke ansvarlig for produkters kompatibilitet med andre produkter i Norpos AS s sortiment eller 

for kompatibilitet med kundens nåværende produkter, med mindre annet er uttrykkelig fastsatt av Norpos AS 

eller følger av produktinformasjon gitt av Norpos AS.

Norpos AS s ansvar ved mangler er begrenset til det som er angitt over og kunden kan ikke gjøre andre 

mangelsbeføyelser gjeldende mot Norpos AS. Norpos AS svarer under ingen omstendighet for indirekte tap eller 

konsekvenstap, slik som tapt produksjon eller tapt fortjeneste eller andre tap som følger av manglende eller 

vanskeliggjort bruk av datamaskiner eller informasjon eller for tap av data.

Norpos AS s totale erstatningsansvar ovenfor Kunde (herunder ansvar for handlinger eller forsømmelse fra 

Norpos AS ansatte, representanter eller underleverandører, samt ansvar relatert til prisavslag, omlevering 

eller lignende) er begrenset til det beløp Kunden har betalt for de relevante Produktene eller Tjenestene i 

løpet av siste 12 månedersperiode.

12. Teknisk support
For teknisk support og brukerstøtte forbeholder Norpos AS seg rett til å henvise kunden til de respektive 

produsentene, samt eventuelt til tredjeparts betalingssupport. Telefonnummer til de respektive 

produsenter/leverandører er tilgjengelig på Norpos AS s hjemmesider under fanen kundeservice/kontakt/hvem 

kontakter jeg. Vennligst merk at supporten kan være på engelsk for visse produsenter og at det i noen 

tilfeller gis support utelukkende gjennom epost og hjemmesider.

13. Særskilte vilkår for programvare
All programvare som finnes tilgengelig på Norpos AS s hjemmesider er opphavsrettslig beskyttede verk fra de 

respektive produsenter. Ved kjøp av bruksrett og/eller lisens til programvare gjelder den respektive 

produsent eller lisensgivers vilkår. Vilkårene kan medfølge eller inngå i programvaren. I lys av det 

ovenstående, godtar Norpos AS ikke ansvaret for salg av programvare, inkludert men ikke begrenset til, 

garanti om att programvaren passer til formålet eller eiendomsrettigheter. 

14. Særskilt om skytjenester
Ved kjøp av skytjenester henviser Norpos AS kunden til de respektive rettighetshaveres online 

abonnementsavtale eller de respektive rettighetshaveres vilkår for særskilt bestilte produkter eller 

tjenester.

Særskilte bestemmelser for levering av tjenester
15. Omfang og gjennomføring
Norpos AS vil utføre den avtalte tjenesten ("Tjenesten") på en fagmessig måte og med for formålet 

kvalifiserte personer.

Norpos AS kan engasjere underleverandører til å utføre Tjenesten. Om Norpos AS engasjerer en underleverandør 

vil Norpos AS være ansvarlig for både Norpos AS s og underleverandørens arbeid.

Kunden må gi Norpos AS tilgang til alle opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for at Norpos AS skal 

kunne utføre og levere Tjenesten i samsvar med avtalen. Hvis Tjenesten skal utføres i kundens lokaler, skal 

Norpos AS få tilgang til lokalene i den utstrekning det er nødvendig for utførelsen av Tjenesten.

16. Betaling mm.
Norpos AS har rett til betaling etter Norpos AS s til enhver tid gjeldende prisliste. Norpos AS har rett til 

å, en gang per år, justere avtalte priser i samsvar med endringer i Statistisk sentralbyrås indeks over 

snittlønn i undergruppen IKT-tjenester i tabellen ”Heltidsansatte i informasjonssektoren, gjennomsnittlig 

månedslønn etter næring”.

Norpos AS s kompensasjon er oppgitt eksklusive merverdiavgift og eventuelle andre avgifter og gebyrer 

knyttet til Tjenesten.

Norpos AS har krav på dekning av utgifter i samsvar med det som er avtalt mellom partene.

Norpos AS utfører Tjenesten i vanlig arbeidstid i henhold til gjeldende prisliste. Norpos AS har krav på 

vederlag for arbeid utenom ordinær arbeidstid etter den til enhver tid gjeldende prisliste.

17. Betalingsvilkår og sikkerhet
Betaling skjer med faktura etter særskilt kredittvurdering. Betaling kan skje gjennom finansiering via en av 

Norpos AS s samarbeidspartnere.

Fakturaen må betales slik at fakturabeløpet er tilgjengelig på Norpos AS s bankkonto innen ti (10) dager fra 

fakturadato. Ved forsinket betaling har Norpos AS rett til å kreve forsinkelsesrenter etter 

forsinkelsesrenteloven samt betalingspåminnelse med purregebyr etter inkassoforskriften.

Dersom kunden ønsker papirfaktura tilkommer et fakturagebyr for dette. Melding om feil i en faktura fra 

Norpos AS må være Norpos AS i hende innen fakturaens forfallsdato. Dersom reklamasjon ikke er skjedd i tide 

kan ikke feilen gjøres gjeldende overfor Norpos AS.

Dersom det finnes rimelig tvil vedrørende kundens betalingsevne, har Norpos AS rett til å fastsette kortere 

betalingstid, kreve forskuddsbetaling eller annen sikkerhet for fremtidige leveranser.

18. Bestilling og ordrebekreftelse
Gjennom å bestille Tjenesten, aksepterer kunden disse Allmenne kjøpsvilkår. Ved å akseptere vilkårene binder 

kunden seg til å følge vilkårene i sin helhet.

Bindende avtale inngås ved avsendelse av ordrebekreftelse til kunden.

19. Ansvar
Foreligger feil ved tjenesten som Norpos AS er ansvarlig for, er Norpos AS forpliktet til å, etter eget 

valg, avhjelpe mangelen ved reparasjon eller omlevering, forutsatt at det er reklamert i samsvar med det som 

er angitt i disse generelle kjøpsvilkår. Hvis Norpos AS velger å ikke avhjelpe mangelen eller omlevere, har 

kunden rett til et rimelig prisavslag for det utførte arbeidet.

Norpos AS er ikke ansvarlig for feil forårsaket av maskinvare, programvare eller annet utstyr som ikke er 

levert av Norpos AS. Hvis Tjenesten består i rådgivning er Norpos AS s ansvar begrenset til slik rådgivning 

basert på den informasjonen som gis av kunden. Norpos AS tar ikke ansvar for de beslutninger som kunden 

fatter med bakgrunn i Norpos AS s rådgivning.

Norpos AS s totale erstatningsansvar ovenfor Kunde (herunder ansvar for handlinger eller forsømmelse fra 

Norpos AS ansatte, representanter eller underleverandører, samt ansvar relatert til prisavslag, omlevering 

eller lignende) er begrenset til det beløp Kunden har betalt for de relevante Tjenestene i løpet av siste 6 

måneders-periode.

Norpos AS er under ingen omstendigheter ansvarlig for (i) indirekte skader eller følgeskader, slik som 

produksjonsbortfall eller tap av fortjeneste, eller andre skader, eller for (ii) tap av data.

Ansvarsbegrensningene etter dette punkt gjelder ikke for personskade eller ved forsett eller grov uaktsomhet 

fra Norpos AS s side.

Kunden er ansvarlig for å skriftlig informere Norpos AS om alle endringer som kunden selv eller med hjelp av 

andre gjør i kundens IT-miljø, dersom endringen kan påvirke Tjenesten eller funksjoner som Norpos AS 

leverer. Norpos AS er ikke ansvarlig for feil som oppstår som følge av at slike endringer ikke meddeles 

Norpos AS i samsvar med det ovenstående.

20. Reklamasjon
Kunden mister sin rett til å fremstille erstatningskrav hvis det ikke er reklamert skriftlig uten 

forsinkelse, ikke senere enn tre måneder etter at den spesifikke Tjenesten utføres.

21. Immaterielle rettigheter
Kunden overtar eiendomsretten til samtlige immaterielle rettigheter som ved utføring av Tjenesten skapes 

særskilt for Norpos AS for kundens regning. Med mindre annet er avtalt skriftlig, mottar Norpos AS en ikke-

eksklusiv lisens, uten tidsbegrensning, til alle åndsverk laget av Norpos AS for kundes regning.

Kunden overtar ikke noen andre immaterielle rettigheter knyttet til Tjenesten som tilhører Norpos AS eller 

tredjepart utover det som angis ovenfor. Kunden har ingen rett til å gjøre endringer i beskyttet materiale 

som tilhører Norpos AS eller tredjeparter. For disse immaterielle rettighetene gjelder i stedet de vilkår 

som innehaveren av den aktuelle immaterielle rett til hver tid anvender.

Norpos AS er forpliktet til å informere kunden dersom det kreves ytterligere lisens eller rettighet utover 

det som fremgår av avtalen for å kunne utnytte Tjenesten.

22. Krenkelse av immaterielle rettigheter
Hvis kunden tilveiebringer immaterialrettslig beskyttet materiale under avtalen, garanteres at kunden 

innehar de rettigheter eller innhenter de godkjennelser som kreves for utførelsen av Tjenesten i samsvar med 

avtalen.

Norpos AS garanterer at Tjenesten som utføres av Norpos AS og de immaterielle rettigheter som Norpos AS 

skaper eller gir under kontrakten (med unntak av tredjepartstjenester eller produkter fra Norpos AS 

leverandører) så vidt Norpos AS kjenner til, ikke krenker tredjeparts rettigheter.

Kunden skal straks varsle Norpos AS skriftlig om krav fra tredjeparter angående krenkelse av immaterielle 

rettigheter som følge av kundens bruk av Tjenesten.

Ved en påstand om krenkelse, som Norpos AS er ansvarlig for, (ikke overtredelser knyttet til endring av 

kunde eller relatert til tredjepartsprodukter eller lignende brudd), skal Norpos AS ha rett til, for egen 

regning, å overta tvisten og føre saken på vegne av kunden, samt for egen regning å enten sikre kundens 

fortsatte utnyttelse av Tjenesten, eller bytte ut den omtvistede del av Tjenesten mot liknende akseptabel 

tjeneste eller produkt. Kunden har ikke rett til å innrømme ansvar, eller inngå avtale, oppgjør eller 

kompromiss med tredjepart om slikt krav uten på forhånd å innhente skriftlig samtykke fra Norpos AS. Slikt 

samtykke skal ikke nektes uten saklig grunn, og skal avgis uten forsinkelse. Dersom Norpos AS ikke kan sikre 

Kundens rett til bruk av lignende, akseptabelt produkt eller tjeneste, har begge parter, som eksklusive 

kompensasjon i forhold til påstått brudd, rett til å heve avtalen gjeldende for aktuelle produkter eller 

tjenester med umiddelbar virkning. Norpos AS plikter i det tilfelle å betale tilbake det beløpet som er 

betalt for produktet eller tjenesten, forutsatt at kunde returnerer produktet, fratrukket kundens bruk.

Norpos AS forplikter seg til å kompensere kunden for erstatning og annen betaling som kunden etter forlik 

eller dom må betale for krenkelsen, som Norpos AS er ansvarlig for, av immaterielle rettigheter ved kundens 

bruk av Tjenesten. Ut over dette har kunden ikke rett til erstatning for tap som oppstår som følge av 

immaterialrettslige mangler i Tjenesten som Norpos AS er ansvarlig for.

23. Varighet og oppsigelse
Avtalen gjelder fra den signeres av partene (inkludert bindene aksept per e-post fra autorisert representant 

fra selskapet. Med mindre annet er avtalt, gjelder avtalen med en gjensidig oppsigelsestid på tre måneder. 

Oppsigelsen skal være skriftlig.

Uavhengig av det ovenstående kan partene skriftlig si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom en part:

(A) i vesentlig grad tilsidesetter eller bryter bestemmelsene i avtalen, og retting, der retting er mulig, 

ikke skjer innen 30 dager etter skriftlig varsel om dette, eller 
(B) slås konkurs eller avvikles, er under restrukturering eller på annen måte er insolvent.

Kundens fortsatte rett til å bruke resultatene av Tjenesten ved opphør av avtalen etter dette punkt 23 

krever at kunden har oppfylt sin plikt til å betale.

ALMINNELIGE BESTEMMELSER
24. Kobling til tredjeparts nettsider
Hyperlenker på Norpos AS s hjemmesider gjør det mulig for besøkende å forlate hjemmesidene. De lenkede 

nettsidene kontrolleres ikke av Norpos AS og Norpos AS er ikke på noen måte ansvarlig for innholdet på 

nettsidene eller innholdet i koblinger på nettsidene. Norpos AS gjør lenkene tilgjengelige for å forenkle 

kundens søk og Norpos AS s lenking medfører ikke at Norpos AS har godkjent de respektive nettsidene.

25. Norpos AS s hjemmeside og immaterielle rettigheter
Innholdet på Norpos AS s hjemmesider er Norpos AS eller dets lisensgivers eiendom. Informasjonen er 

beskyttet gjennom markedsføringslovgivning og lovgivning for beskyttelse av immaterielle rettigheter, som 

innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, bilder og grafikk, design, layout etc. ikke skal kopieres 

eller på annen måte anvendes uten skriftlig samtykke fra Norpos AS. Utskrift eller annen kopiering av 

materiale er tillatt for egen, privat, ikke-kommersiell bruk. Det er forbudt å kopiere, lagre eller på annen 

måte reprodusere, bearbeide, endre, overføre, tildele, på andre måter benytte eller utnytte materialet eller 

deler av dette uten at Norpos AS på forhånd har gitt skriftlig samtykke til dette.

26. Kundekonto
Innloggingsinformasjon (brukernavn og passord) til kundekonto på Norpos AS s hjemmesider skal håndteres slik 

at de ikke kommer uautoriserte personer i hende. Ved å gi sin innloggingsinformasjon til andre bekrefter 

kunden at vedkommende kan legge inn bestillinger i kundens navn og at kunden er betalingsansvarlig for disse 

overfor Norpos AS. For kundekonto som tilhører juridiske personer anses samtlige personer som har tilgang 

til innloggingsinformasjonen å være autorisert til å legge inn bestillinger for kundens regning. Dersom 

kunden mistenker at noen uten deres autorisasjon har tilgang til innloggingsinformasjonen deres, må kunden 

umiddelbart varsle Norpos AS samt endre passordet.

27. Personopplysninger
Når Norpos AS er databehandlingsansvarlig
Norpos AS vil i forbindelse med kundeordrer for produkter og tjenester som behandler personopplysninger om 

kundens kontaktpersoner for de formål og på de vilkår som fremgår av Norpos AS retningslinjer for 

personvern. Ved å opprette en bedriftskonto hos Norpos AS, bekrefter kunden at denne har informert 

selskapets representanter om Norpos AS s behandling av deres personlige data, og innhentet deres samtykke 

til behandlingen.

Når Norpos AS behandler personopplysninger på vegne av kunden
I tilfeller der Norpos AS behandler personopplysninger på vegne av Kunden, gjelder følgende:

Kunden er ansvarlig som databehandlingsansvarlig for at behandling av personopplysninger skjer i samsvar med 

norsk lov. Norpos AS kan bare behandle personopplysninger i samsvar med kundens skriftlige instrukser og 

ikke for noen andre formål.

Norpos AS vil treffe de nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysninger som 

behandles for kunden. Fjerndiagnoistikk eller en tilsvarende prosedyre kan kun utføres av Norpos AS etter 

kundens skriftlige samtykke (dvs. ikke fra hver enkelt bruker). Norpos AS skal uten ugrunnet opphold varsle 

kunden når oppdagelsen av avsluttede saker eller forsøk på uautorisert tilgang, ødeleggelse eller endring av 

kundedata.

Dersom behandling av personopplysninger skjer via kundens utstyr, skal Kunden sikre at de nødvendige 

tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysninger er på plass.

Norpos AS kan inngå avtale med underleverandør om oppfyllelse av Norpos AS s forpliktelser om behandling av 

personopplysninger i henhold til avtalen. Norpos AS svarer i disse tilfellene for at underleverandørenes 

håndtering av personopplysningene skjer i samsvar med kundens instruksjoner, og at underleverandøren er 

bundet av lignende vilkår som Norpos AS under dette punkt 27. Norpos AS vil etter kundens skriftlige 

forespørsel opplyse om underleverandører som behandler personopplysninger på vegne av kunden, og det landet 

behandlingen foregår i. Kunden har rett til å trekke seg fra avtalen dersom kunden motsetter seg bruk av en 

spesifikk underleverandør.

Norpos AS har rett til å behandle personopplysninger i et land utenfor EU/EØS, så lenge dette er forenlig 

med norsk lov. Hvis en underleverandør vil behandle personopplysninger i et land utenfor EU/EØS skal Norpos 

AS sikre at denne undertegner EUs standardavtaleklausuler for overføring av personopplysninger til 

databehandler i tredjeland eller lignende skriftlige avtaler, dersom det ikke finnes noe annet rettslig 

grunnlag for overføringen. Norpos AS har, som kundens representant, rett til å signere avtalen på kundens 

vegne.

Kunden har rett til på forespørsel å få innsyn i logghistorikk og annen dokumentasjon som er nødvendig for å 

sikre at Norpos AS lever opp til kundens krav til behandling av personopplysninger og at Norpos AS tar 

nødvendige sikkerhetstiltak. Undersøkelsen skal skje for kundens egen regning og, hvis Norpos AS krever det, 

av en uavhengig tredjepart. Norpos AS vil tillate inspeksjoner som myndighetene etter loven kan kreve for 

behandling av personopplysninger. Norpos AS s kostnader forbundet med gjennomføringen av en slik 

undersøkelse kan bli belastet kunden.

Norpos AS vil ikke behandle personopplysninger på vegne av kunder i lengre tid enn det som er nødvendig for 

å oppfylle sin forpliktelse til kunden. Norpos AS skal innen 3 måneder fra det tidspunkt foretaket opphørte 

sikre at kundens personlige opplysninger slettes. Hvis Norpos AS lagrer personopplysninger for klienten, kan 

ikke personlig informasjon slettes før kunden er informert om at slettingen vil finne sted.

28. Lovvalg og tvisteløsning
Avtalen er regulert av norsk rett.

Eventuelle tvister løses ved voldgift iht. voldgiftsloven. Forhandlingene holdes i Oslo. Med mindre annet 

avtales er voldgiftsbehandlingen og voldgiftsrettens avgjørelse underlagt taushetsplikt.

Dersom Norpos AS som følge av sakens art og størrelse finner dette hensiktsmessig, kan Norpos AS i stedet 

velge å bringe saken inn for de ordinære domstoler med Oslo tingrett som avtalt verneting.

29. Force Majeure
Norpos AS er ikke ansvarlig for skader forårsaket av forhold utenfor Norpos AS s kontroll, for eksempel 

krigslignende hendelser, opprør og uro, forstyrrelser i kommunikasjon, eksport- og importrestriksjoner, 

rettsoppgjør eller andre myndighetspålegg, streik, lockout, blokkader eller annet arbeidshinder, brann, 

eksplosjon eller annen ulykke, eller for feil eller forsinkelser i tjenester fra underleverandører på grunn 

av de nevnte omstendigheter.

30. Øvrig
Norpos AS forbeholder seg retten til å endre all informasjon, inkludert, men ikke begrenset til, priser, 

tekniske spesifikasjoner og produkttilbud uten forutgående varsling.

Informasjon og priser angis med forbehold for trykk- og skrivefeil, unøyaktigheter i angitte tekniske 

spesifikasjoner, leverandørens prisøkninger og opphørssalg.

Informasjonen som er tilgjengelig på Norpos AS sine hjemmesider medfører ikke et løfte om brukervennlighet, 

egnethet eller garanti med mindre dette er særskilt spesifisert skriftlig til kunden. Aktuelle tilbud 

gjelder så lenge lageret rekker, med mindre annet er oppgitt.

Kunden har ikke rett til å overføre avtalen eller rettigheter og forpliktelser som kan henføres til avtalen 

uten Norpos AS s skriftlige samtykke.

  1. Norpos AS forbeholder seg retten til når som helst å endre disse Allmenne kjøpsvilkår.